Algemene voorwaarden


(c) Strakt Holding B.V.

  1. Inleiding

1.1. Partijen
Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de websites die onder het beheer van Strakt Holding B.V. op internet staan. De websites, waaronder www.Workshopje.nl, en de bijbehorende diensten zijn activiteiten van Strakt Holding B.V..

Door zich te registreren op deze website aanvaardt de gebruiker deze Algemene Voorwaarden.

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden accepteert de gebruiker/artiest dat de gegevens die over hem op de website ingevuld zijn, door derden of door de gebruiker zelf, gepubliceerd mogen worden op de website.

1.2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten op de website van Strakt Holding B.V. die door gebruikers van de website op de website worden ontplooid.

  1. Algemene bepalingen

2.1. Definities

2.1.2. Definitie term 'website'
Indien de term 'website' gebruikt wordt, wordt daarmee bedoeld alle pagina's die vallen onder de domeinen die in gebruik zijn door Strakt Holding B.V., zoals bijv. www.Workshopje.nl.

2.1.3. Definitie 'gebruiker'
De 'gebruiker' is de bezoeker van de website die, wel of niet ingelogd zijnde, de website aandoet en gebruik maakt van de informatie verschaft op de website of gebruik maakt van de door ons verleende diensten.

2.1.4. Definitie 'artiest' 
Onder 'artiest' verstaan wij de gebruiker die als artiest (bijv. theatermaker, eenmansact), of onderdeel van een artiestengroep (bijv. cabaretgroep, theatergroep, toneelgroep), of als vertegenwoordiger van een artiest of artiestengroep een artiest of artiestengroep op de website heeft aangemeld. Bovendien verstaan wij onder 'artiest' alle gebruikers die via de website, als deze artiest of artiestengroep ingelogd, gebruik maken van de website.

2.2. Overige algemene bepalingen

2.2.1. Wijziging Algemene Voorwaarden
De gebruiker erkent dat Strakt Holding B.V. bevoegd is deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aanvaardt gebonden te zijn aan aldus gewijzigde Algemene Voorwaarden.

2.2.2. Bij ongeldigheid Algemene Voorwaarden
Indien één of meerdere bepalingen, of gedeelten van deze Algemene Voorwaarden, nietig of vernietigbaar zullen worden geacht door een rechterlijke instantie, zullen deze geacht worden afscheidbaar te zijn van de Algemene Voorwaarden en de geldigheid van de overige bepalingen niet aan te tasten.

2.2.3. Periodieke e-mail
Alle geregistreerde gebruikers worden per e-mail op de hoogte gehouden van relevante informatie met betrekking tot het gebruik van de website, daar bij inbegrepen relevante wijzigingen van de Algemene Voorwaarden.
Deze e-mail staat los van eventuele nieuwsbrieven waarop de gebruiker zich kan abonneren.

2.2.4. Schade
De gebruiker aanvaardt dat Strakt Holding B.V. niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de gebruiker lijdt als gevolg van het door hem of derden niet kunnen krijgen van toegang tot de website, of als gevolg van storingen, fouten in software, onvolledige of onjuiste overdracht van informatie en/of enige tekortkoming van de website in de uitvoering van deze overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Strakt Holding B.V..

2.2.5. Geschillen
Ieder geschil dat verband houdt met het gebruiken van deze website en/of deze Algemene Voorwaarden zal, indien rechterlijke macht nodig is, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.

Het gebruiken van de website en deze Algemene Voorwaarden worden in hun geheel beheerst door Nederlands Recht.

  1. Gebruikersvoorwaarden website

3.1. Algemeen

3.1.1. Respecteren identiteit
De gebruiker gaat akkoord met de doelstelling van Strakt Holding B.V.. De gebruiker zal de normen en waarden van Strakt Holding B.V. en die van een ander niet kwetsen op de website(s) door kwetsend taalgebruik (godslasterlijke taal, taalgebruik in strijd met de normen en waarden, vulgaire taal, etc.) en discriminatie.

3.1.2. Copyright
Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Strakt Holding B.V..

3.1.3. Commercieel gebruik
Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden, hetzij met de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Strakt Holding B.V.. Voor ieder onjuist commercieel gebruik van de website, heeft Strakt Holding B.V. een direct opeisbare boete op te leggen van € 1000,- excl. BTW per overtreding.

3.1.4. Recht om gebruiker toegang te weigeren.
Strakt Holding B.V. heeft te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, het recht gebruikers de toegang tot de website te ontzeggen en zijn / haar gegevens van de website te verwijderen.

3.1.5. Wijziging of verbetering van vastgelegde gegevens.
Gebruikers hebben via de website, op hun persoonlijke pagina, toegang tot diverse gegevens die Strakt Holding B.V. over hen heeft vastgelegd. Gebruikers kunnen deze gegevens indien nodig wijzigen.

3.1.6. Aanvragen per bezoeker
Om onjuist gebruik van de website te voorkomen, is het de gebruiker niet toegestaan om meer dan 5 aanvragen per dag via onze website te versturen. Indien er door een gebruiker per dag meer aanvragen gedaan worden, dan heeft Strakt Holding B.V. het recht hiervoor kosten in rekening te brengen aan de verzender van de aanvraag.

3.2. Aanmelden artiest

3.2.1. Publicatierecht Strakt Holding B.V.
De artiest gaat ermee akkoord dat alle rechten voor publicatie van de door hem / haar ingevulde gegevens overgaan naar Strakt Holding B.V.. Strakt Holding B.V. krijgt daardoor alle rechten om deze gegevens te publiceren.

3.2.2. Rechten m.b.t. fotomateriaal
De artiest gaat ermee akkoord dat alle rechten van de foto's die door de artiest geüpload worden op de website, dan wel verstuurd worden naar ons mailadres, overgaan naar Strakt Holding B.V.. De artiest gaat ermee akkoord dat daarbij tevens de rechten tot publicatie behoren tot Strakt Holding B.V.

Strakt Holding B.V. is niet verantwoordelijk voor schade geleden door het onrechtmatig gebruiken van foto's door artiesten die zich hebben aangemeld op de website. Met het uploaden van foto's op Workshopje.nl gaat de artiest ermee akkoord dat eventuele kosten naar aanleiding van onrechtmatig gebruik van foto's door de artiest vergoed zal worden. Indien een foto onrechtmatig gebruikt wordt kan dit gemeld worden via info@Workshopje.nl. Wij zullen de foto dan onmiddelijk verwijderen.

3.2.3. Rechten m.b.t. audiobestanden
De artiest geeft aan dat zijn / haar audiobestanden, indien zij die upload naar de website, vrij van rechten zijn en dat deze zonder enige consequenties voor ons, beluisterd mogen door de gebruikers van de website. Indien er desondanks blijkt dat er kosten zijn voor het beluisteren door de diverse gebruikers, gaat de artiest akkoord dat hij de kosten gemaakt voor het beluisteren van zijn bestanden zal vergoeden.

3.2.4. Wijzigingsrecht
Strakt Holding B.V. behoudt zich te allen tijde het recht de gegevens verschaft door de artiest te wijzigen.

3.3. Regels voor gebruik database artiesten

3.3.1. Gebruik gegevens artiesten
Gegevens van boekingspersonen en / of artiesten worden door het podium alleen gebruikt om boekingen te regelen voor het podium waarvan hij/zij de inlognaam en het password van gebruikt.

3.3.2. Gebruik gegevens
Gegevens die de artiest in de informatie ingevuld heeft zullen alleen gebruikt worden om een beter beeld te krijgen van de artiest. Op een andere wijze zal het podium en / of gebruiker de gegevens niet gebruiken, uitgezonderd in geval van uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Strakt Holding B.V..

  1. Gebruik van gegevens gebruikers door Strakt Holding B.V.

4.1. Algemeen

4.1.1. Algemene regel
Strakt Holding B.V. verzamelt gegevens van gebruikers met het doel deze gegevens door te geven aan andere gebruikers op Internet. Strakt Holding B.V. streeft ernaar deze gegevens alleen door te geven aan gebruikers die op een juiste wijze gebruik maken van de website.

4.1.2. Verwijderrecht
Strakt Holding B.V. kan alle gegevens die ingevuld worden op de website bekijken en heeft te allen tijde het recht gegevens te wijzigen of te verwijderen van de website.

4.1.3. Recht tot publicatie
Strakt Holding B.V. heeft het recht alle gegevens die door de artiest/podium verschaft zijn te publiceren op een door haar te kiezen wijze.

4.1.4. Gebruikersgegevens
Strakt Holding B.V. zal de gegevens die door de gebruikers verschaft worden niet aan derden verstrekken of verkopen, behalve wanneer zij door deze handeling de realisatie van de doelstellingen van Strakt Holding B.V. op een goede wijze dient.

4.1.5. Mailings
Strakt Holding B.V. kan organisaties, waarmee zij samenwerkt, de mogelijkheid bieden om, bijvoorbeeld via de mailings van Strakt Holding B.V., met de gebruikers te communiceren.

4.2. Gebruik gegevens artiesten
Strakt Holding B.V. vraagt de artiest diverse gegevens in te vullen.
De gebruikersgegevens van de artiest zullen alleen gebruikt worden door Strakt Holding B.V.. De gebruikersgegevens van de artiest zullen niet op Internet gepubliceerd worden. Naast de gebruiksgegevens zijn er profielgegevens. Deze gegevens kunnen door alle gebruikers bekeken worden. Hierbij valt te denken aan: fotomateriaal van de artiest en de algemene omschrijving.

 

 

;